Home.
Nieuws.
Home.
Over mij.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Links.
Contact.
Links.
Over mij.
Contact.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Sitemap.
Sitemap.
Nieuws.

ASL, heeft ten doel applicatiemanagement (applicatiebeheer) te professionaliseren. Niet alleen binnen een organisatie, maar ook als uniformerende factor tussen verschillende organisaties. ASL bestaat uit een framework van processen en een library van best practices op het gebied van applicatiemanagement. Applicatiemanagement wordt hier gezien in brede zin: het omvat alle processen en activiteiten die nodig zijn voor het up-to-date houden van de functionaliteit en de werking van de applicatie (de software) voor de levensduur van de ondersteunde bedrijfsprocessen.

 

In het framework worden 6 procesclusters onderscheiden:

- de beheerprocessen die er voor zorgen dat de applicaties dagelijks dat doen wat ze moeten doen;

- de onderhouds/vernieuwingsprocessen, waar de applicaties worden aangepast naar aanleiding van verstoringen en op basis van nieuwe eisen en wensen;

- de verbindende processen die o.a. de overdracht van dagelijks beheer naar onderhoud en vice versa regelen;

- de sturende managementprocessen;

- de twee richtinggevende procesclusters waarin enerzijds de strategie ten aanzien van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door ICT wordt bepaald en anderzijds de toekomstvisie van de ICT serviceorganisatie zelf.

 

In de visie van ASL richt applicatiebeheer zich op het ondersteunen van de bedrijfsprocessen door informatiesystemen voor de levensduur van deze bedrijfsprocessen.

 

In deze definitie zijn twee gezichtspunten te onderkennen. Het eerste is het perspectief van 'het ondersteunen van de bedrijfsprocessen door informatiesystemen'. Dit betekent het in de lucht houden van de applicaties, en zorgen dat deze de dagelijkse werkzaamheden van een organisatie ondersteunen. Dus continue dienstverlening op basis van goede afspraken over de service levels, een zo spoedig mogelijk herstel van de afgesproken service levels bij de constatering van een afwijking, het voorkómen van verstoringen en het mogelijk maken van nieuwe diensten door hier als ICT-dienstverlener tijdig op in te spelen. De focus is dus dienstverlening, de service die geleverd wordt en die (samen met infrastructuur­management) het gebruik van applicaties mogelijk maakt. In de omvang van dienstverlening praat men in de regel over een percentage van 10 à 20% van het totale applicatiebeheer. Het gaat hier veelal om processen die bekend zijn vanuit ITIL, de servicemanagementprocessen.

 

Het tweede gezichtspunt betreft 'de levensduur van de bedrijfsprocessen'. Organisaties evolueren, omgeving en markt veranderen. Om optimaal te kunnen blijven functioneren moeten de ondersteunende informatiesystemen dus mee groeien. Dit behelst een aanpassing van de applicaties aan huidige en toekomstige technische en functionele wensen. De applicatiegerichte processen vormen in de regel het overgrote deel van de kosten voor applicatiebeheer.

ASL gaat dus niet alleen over de dienstverlenende processen maar ook over de interne processen die leiden tot de aan de klant aan te bieden producten. Daarmee is de scope op dit gebied breder dan die van ITIL.

 

 

 

In de praktijk zijn de volgende problemen maar al te vaak aan de orde:

- Applicaties groeien niet tijdig mee met de bedrijfsprocessen

- De hoge kosten van applicatiebeheer kunnen niet verantwoord worden en de kosten zijn niet voorspelbaar

- Gebrekkige kwaliteit van applicaties leidt tot problemen in de bedrijfsprocessen

- De kloof tussen de verschillende beheerdomeinen en die met applicatieontwikkeling leidt tot performance en/of continuïteitsproblemen

- Er is te weinig inzicht in problemen op gebied van applicatiebeheer

- Beheerpartijen begrijpen elkaar niet omdat ze een andere taal spreken.

 

Om dergelijke problemen op te lossen is ASL, de Application Services Library ontwikkeld.

1. Beheer

In principe is dit de cluster van processen, waar het vooral om gaat, vanuit het gezichtspunt van de klant. Applicaties zijn er om te gebruiken. De beheerprocessen zijn de processen, die zorgen voor een optimale inzet van de huidige in gebruik zijnde applicaties ter ondersteuning van het bedrijfsproces, met een minimum aan middelen en verstoring in de operatie.

De beheerprocessen zijn: incidentbeheer, configuratiebeheer, beschikbaarheidsbeheer, capaciteitsbeheer en continuïteitsbeheer.

 

2. Onderhoud en vernieuwing

Bedrijfsprocessen van organisaties veranderen. Omdat informatiesystemen nauwe relaties hebben met die bedrijfsprocessen, zullen applicaties mee moeten veranderen om optimaal bruikbaar te zijn. De onderhouds-/vernieuwingsprocessen zorgen ervoor dat de applicaties aangepast worden aan nieuwe wensen en eisen als gevolg van veranderingen in de organisatie en haar omgeving. In de gegevensmodellen, de programmatuur en de documentatie worden de noodzakelijke bijstellingen aangebracht.

De onderhoudprocessen zijn: impactanalyse, ontwerp, realisatie, testen en implementatie.

 

3. Verbindende processen

Deze processen regelen o.a. het samenstellen van releases op basis van op te lossen incidenten en wijzigingsverzoeken, en de overdracht van de aan te passen software-items naar de diverse ontwikkel- en testomgevingen en terug naar productie.

De verbindende processen zijn wijzigingenbeheer en programmabeheer en -distributie.

 

4. Sturende processen

De beheer- en onderhoudsactiviteiten moeten gestuurd worden, liefst in relatie met elkaar. Deze sturende processen verzorgen de gezamenlijke aansturing van de operationele processen voor zowel beheer als onderhoud/vernieuwing. Daarnaast worden deze processen gevoed door de richitnggevende clusters die de beleidsmatige input verzorgen. Zowel het richtinggevende als het uitvoerende niveau voeden de managementprocessen en vice versa. Daardoor zijn zowel de toekomst als de dagelijkse realiteit verankerd in deze processen.

De sturende processen zijn: planning en control, kostenmanagement, kwaliteitsmanagement en service level management.

 

5. Applications Cycle Management

De ervaring leert dat applicaties veel langer bestaan, dan men vroeger verwachtte. Ook is gebleken dat grootschalige nieuwbouwtrajecten zeer moeizaam verlopen en in veel gevallen niet meer afgerond worden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat niet alleen de kwaliteit van applicaties essentieel is, maar ook het hebben van toekomstscenario’s.

Applications Cycle Management (ACM) is de cluster van processen, die zorgen voor de vormgeving van een lange termijnstrategie voor de verschillende applicaties en het geheel van de informatievoorziening van een gebruikers-/klantorganisatie, in relatie tot het lange termijnbeleid van deze organisatie. In deze cluster van processen staat dus de gebruikersorganisatie centraal.

De ACM-processen zijn (er zijn geen formele nederlandse termen voor): customer organization strategy, customer environment strategy, ICT developments strategy, ict portfolio management, life cycle management.

 

6. Organization Cycle Management

Applicatiebeheerorganisaties denken in de praktijk nog steeds relatief weinig na over de toekomst, de diensten die zij wensen te gaan leveren en de partnerships die nodig zijn om het geheel aan gewenste dienstverlening aan de klanten te leveren.

Organization Cycle Management (OCM) is de cluster van processen die zich richten op de ontwikkeling van een toekomstvisie van de IT-serviceorganisatie en de vertaling van die visie naar beleid voor innovatie van de dienstverlening van de IT-serviceorganisatie.

De OCM-processen zijn: market definition, account definition, skills definition, technology definition en service delivery definition.

Bij de publicaties is een aantal artikelen te downloaden waar u meer kunt lezen over ASL. Zowel over het model zelf als over de relaties met BiSL en ITIL enerzijds en andere modellen als CMMI, ISO 9001:2000 en INK anderzijds.

 

Er zijn enkele boeken verkrijgbaar over ASL, zie onder andere de links.

 

Een hele korte samenvatting van ASL 1 is te vinden op een “placemat” die hier te downloaden is. Een placemat over ASL2 kan hier worden opgehaald. Een langere samenvatting van ASL2 is hier te vinden.

 

Copyright © 2010 Maise. Alle rechten voorbehouden.

Naast de veranderingen in de procesnamen springt het meeste in het oog dat er twee nieuwe processen zijn toegevoegd die alles te maken hebben met het aansturen van onderaannemers, die mede het resultaat van de dienstverlening aan de afnemers bepalen. Omdat dit een van die belangrijke ontwikkelingen van de laatste tijd is, is het toevoegen van deze processen een belangrijke verbetering in ASL.

Andere veranderingen die duidelijk merkbaar zijn:

- De beschrijving van het framework in het basisboek van Remko van der Pols is meer volwassen geworden. Het is duidelijker waarom het model en de processen eruit zien zoals ze eruit zien.

- Het boek is wat meer toegeschreven naar de managers. Er staat meer achtergrondinformatie in over de keuzes.  

- Er is meer aandacht besteed aan de sturende processen, deze zijn ook het meest ingrijpend veranderd.

- Er staan meer voorbeelden in het boek.

- Er is duidelijk gestreefd naar een consistentere aansluiting op het BiSL model.

- De opsommingen van de activiteiten, resultaten en relaties per proces zijn uitgebreider en consistenter.

- Applicatiebeheer wordt nu aangeduid met de minder verwarrende term applicatiemanagement.

De voorbeelden in het boek zijn helaas niet altijd even helder. De aansluiting op BiSL is uitgebreider beschreven dan in ASL 1, maar toch wordt een aantal zaken niet duidelijk, zoals bijvoorbeeld het wijzigingenproces.

Het blijft taaie stof die niet in het meest toegankelijke Nederlands is beschreven. Wat dat betreft is er niet veel verandering ten opzichte van ASL 1. Maar doordat er meer voorbeelden in staan en de procesbeschrijvingen wat consistenter en uitgebreider zijn geeft het boek toch (nog) meer houvast.

 

 

BiSL.

Sinds mei 2009 is ASL 2 op de markt. Dit is een aangepaste versie van het ASL-framework, wederom beschreven door Remko van der Pols. In ASL 2 zijn onder andere de processen iets anders dan in ASL 1. Hier een overzicht:

1. Beheer

Gebruiksondersteuning (was incidentbeheer), configuratiebeheer, operationele ICT-sturing (was beschikbaarheidsbeheer+ capaciteitsbeheer) en continuïteitsbeheer.

 

2. Onderhoud en vernieuwing

Nog steeds: impactanalyse, ontwerp, realisatie, testen en implementatie.

 

3. Verbindende processen

Dit blijven wijzigingenbeheer en programmabeheer en distributie.

 

4. Sturende processen

Contractmanagement (was service level management), planning en control, financieel management (was kostenmanagement) kwaliteitsmanagement en leveranciersmanagement (nieuw).

 

5. Applications Cycle Management

Customer organizations strategy (een s toegevoegd), customer environment strategy, ICT developments strategy, application portfolio management (was ict portfolio management) en application life cycle management (application aan de naam toegevoegd).

 

6. Organization Cycle Management

Market & account definition (samenvoeging van account definition en market defintion), capbilities definition (was skills definition), technology definition, supplier definition (nieuw) en service delivery definition.

Mensen kunnen zich individueel certificeren voor ASL door het APMG-examen ASL Foundation af te leggen.

 

Trainingsorganisaties kunnen door APMG worden geaccrediteerd voor het geven van ASL Foundation trainingen.

 

Organisaties kunnen zich certificeren voor ASL door te voldoen aan de norm NEN 3434:2007 voor applicatiemanagement.

 

 

 

Waarom ASL
Wat is ASL
De zes clusters van ASL 1
Processen van ASL 2
Andere veranderingen in ASL 2
ASL en certificering
Meer weten over ASL